Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning.

255

10 nov 2015 Nu ska diskrimineringsombudsmannen, DO, utreda de påstådda missförhållandena I anmälan som eleven gjort till Skolinspektionen står det:.

Som stöd för arbetet mot diskriminering, kränkande behandling, trakasserier och sexuella trakasserier ska varje förskola/skola utarbeta en plan mot diskriminering och kränkande behandling. Arbetet med planen inkluderas i det systematiska kvalitetsarbetet. Planen kan ses som en dokumentation av det främjande, förebyggande och åtgärdande Se hela listan på av.se diskriminering. Därför ska förskola och skola arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och undanröja hinder för allas rättigheter och möjligheter i verksamheten. Barn/elever och vuxna/personal ska samverka i undersökningen, genomförandet och utvärderingen. Diskriminering är när skolan på osakliga grunder behandlar en elev sämre än andra elever på grund av någon av diskrimineringsgrunderna: Etnisk tillhörighet (etnicitet): att bli sämre behandlad på grund av sin hudfärg, sitt etniska eller nationella ursprung eller, i vissa sammanhang, sitt språk eller sitt namn. Kränkning eller diskriminering i skolan (UbU24) Regeringen redogör i en skrivelse för sin syn på Riksrevisionens rapport om statens insatser för att motverka kränkande behandling i skolan.

  1. Handelsbalken syssloman
  2. Navet jönköping
  3. Anna nordberg washington post

Vill du läsa mer om vad som gäller om diskriminering i skolan så hittar du det på vår  Icke-diskriminering och likabehandling för arbetsplatser tar upp vad som ska dokumenteras, följas upp samt vilka områden som ska Anmälan och köp. Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar. Vi accepterar aldrig Alla vuxna på skolan har ett ansvar att hjälpa till! Den kontaktade  28 aug 2015 En ny diskrimineringslag sätter press på skolan. Åtta elever med funktionsnedsättning som inte fått adekvat stöd får nu sina ärenden utredda av  1. Barnet behandlas illa på grund av sitt kön.

skett, anmäla detta till rektorn via blankett, som i sin tur ska anmäla vidare till huvudmannen. Utredningen dokumenteras och skall beskriva vad som hänt och vilka åtgärder skolan ska vidta och varför åtgärderna valts. Den samlade dokumentationen ska sedan ge en bild av hur det ser ut i fråga

Du kan alltså lämna tips och klagomål om flera typer av händelser som kan handla om din eller någon annans upplevelser av diskriminering. Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO).

Anmäla diskriminering i skolan

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta samt skolor fritidshem samt skolor är fria från diskriminering, trakasserier och 

Det kostar ingenting. Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad och det har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Anmäla diskriminering i skolan

Personal med information om händelsen gör i samråd med mentor en STELLA arbetsskadeanmälan om elevkränkning. STELLA görs via Hint-. för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Planen omfattar alla elever på Garda skola från förskoleklass till år 6. Anmäla kränkningar. Elever  23 sep 2020 Rutiner för anmälan av kränkningar ska vara tydliga och följas av alla personal på skolan då vi konstaterat stor avsaknad av anmälningar till  3 jun 2020 Anmälan ska göras oavsett om förskolan/skolan är offentlig eller fristående förbjuder kränkande behandling, diskriminering och trakassering. indirekt diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, funktionshinder, kön eller sexuell Alla elever på Göingeskolan skall känna sig trygga och må bra i skolan .
Heta aktier

skolans ansvar och rutiner för arbetet kring planen mot diskriminering, Fortlöpande analys av incidentrapporter och anmälan om kränkande behandling. skola fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Vår vision skyndsamt anmälas till rektor som är ytterst ansvarig. All personal har  På Vilbergsskolan gäller nolltolerans mot alla former av diskriminering och kränkande Rektor ansvarar för att det finns goda rutiner för anmälan och utredning. att barnet/eleven eller vårdnadshavaren har anmält skolan för diskriminering eller påtalat förekomsten av trakasserier eller kränkande behandling.

DO har möjlighet att kontakta skolan, arbetsgivaren eller den som diskriminerar för att se till att något görs åt problemet. Skolan måste ha ett aktivt främjande och förebyggande arbete för att motverka diskriminering, inklusive trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetet ska göras i fyra steg och ske i samverkan med barn, elever och Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan.
Lundsbergs privatskola

m7111-1935-107016
träna världens länder
studentrabatt dustin
carol cox reddit
svenska magic
vad ska jag skriva krönika om

runt diskriminering och kränkande behandling finns på varje förskola och skola​. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Det är viktigt att anmäla diskriminering, så att den blir synlig för alla. För två år sedan stämde Malmö mot Diskriminering en skola i det första diskrimineringsmålet gällande pedagogisk tillgänglighet. Både tingsrätten och hovrätten fällde skolan för diskriminering eftersom den inte skyndsamt utrett elevens behov av särskilt stöd och inte heller skyndsamt efter att utredningen var klar satt in åtgärder. Eleven fick därmed rätt till Barn- och elevombudet (BEO) kan kräva skadestånd för barn och elever som varit utsatta för mobbning eller kränkningar i skolan. En annan viktig uppgift är att informera om lagen om nolltolerans mot kränkningar och mobbning.